ΡΑΠΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2012
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.ΜΑΕ.27569/41/Β/92/1 ΕΔΡΑ:ΣΥΒΟΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ:124246799000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                         ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
           Ποσά κλειομένης χρήσης 2012            Ποσά προηγούμενης  χρήσης 2011         Ποσά κλειομ.   Ποσά προηγ.
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                         Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   χρήσης 2012   χρήσης 2011
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις                         Ι.Μετοχικό  κεφάλαιο        
1.Γηπεδα-Οικοπεδα 53,839.23   0.00   53,839.23   32,962.79   0.00   32,962.79   1.Καταβλημένο     320,463.00   320,463.00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα 430,347.20   356,476.62   73,870.58   360,168.50   316,144.31   44,024.19   (8.964 Μετοχές των 35,75 € εκαστη)      
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις και          0.00           0.00   ΙΙΙ.Διαφορες αναπρ.Επιχορηγησεις Επενδ.      
λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 43,156.33   42,398.49   757.84   43,156.33   41,261.80   1,894.53   3.Επιχ.επεν.παγιου ενεργητικου 17,285.66   20,651.33
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 82,524.43   81,794.75   729.68   82,256.14   81,526.48   729.66              
Σύνολο  ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ) 609,867.19   480,669.86   129,197.33   518,543.76   438,932.59   79,611.17              
                          V.Αποτελέσματα εις νέο        
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις.                         Υπόλοιπο ζημιων εις νέο   -18,927.82   -8,883.14
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         278.80           278.80   Υπόλοιπο κερδών εις νέο   0.00   0.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)         129,476.13           79,889.97   Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων -107,204.57   -177,526.07
                                -126,132.39   -186,409.21
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                    
ΙΙ.Απαιτήσεις                         Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) 211,616.27   154,705.12
1.Πελάτες         5,488.00           16,043.23              
11.Χρεώστες διάφοροι          2,003.57           1,654.41              
          7,491.57           17,697.64   Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
                                     
                          ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
IV.Διαθέσιμα                         1.Προμηθευτές      389.31   143.18
1.Ταμείο         79,416.40           60,960.81   5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 684.49   559.31
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας         163.12           163.12   11.Πιστωτές διάφοροι   3,857.15   3,303.93
          79,579.52           61,123.93         4,930.95   4,006.42
                                     
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)       87,071.09           78,821.57   Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)   4,930.95   4,006.42
                                     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)         216,547.22           158,711.54              
                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 216,547.22 158,711.54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ                                    
                          ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ      
                                     
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως         80,677.57           80,677.57   4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως   80,677.57   80,677.57
                                     
Σημείωση:Έγινε αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων  βάση Νο 2065/1992              
                                     
                                     
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2012              
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
                                Ποσά κλειομ.   Ποσά προηγ.
                       Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012               Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011          χρήσης 2012    χρήσης 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                         Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως -18,124.22   -8,883.14
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)         11,542.72           16,200.18   Πλέον:Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης -107,204.57   -177,526.07
Μείον Κόστος πωλήσεων         11,516.36           13,498.48              
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/κέρδη) εκμεταλλεύσεως         26.36           2,701.70              
Πλέον  1Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως     5,153.05   5,153.05       14,516.62   14,516.62   Υπόλοιπο     -125,328.79   -186,409.21
Σύνολο         5,179.41           17,218.32              
                          Μείον:1.Φόρος εισοδήματος   0.00   0.00
Μείον 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας     26,871.50   26,871.50       31,496.46   31,496.46   2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι 803.60   0.00
Μερικά αποτ/τα (ζημία) εκμεταλλεύσεως         -21,692.09           -14,278.14              
                                     
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα     0.80   0.80           0.00              
                          Υπόλοιπο Εις Νέο(Ζημία)   -126,132.39   -186,409.21
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκματαλλεύσεως         -21,692.89           -14,278.14              
                                     
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα                           Ιωάννινα 30 Απριλίου 2013    
              1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα     3,621.31       0.00   5,395.00       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μείον :                         Σ.ΡΑΠΤΗΣ   Γ.ΡΑΠΤΗ
              1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 52.64   52.64   3,568.67   0.00   0.00   5,395.00   ΑΔΤ-Ζ513116   ΑΔΤ-Ρ327891
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα          -18,124.22           -8,883.14              
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων     30,142.41           31,347.40           Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ      
            μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες                             AUDIT AE      
                      στο λειτουργικό κόστος
    30,142.41           31,347.40   0.00       ΑΡ.Ο.Ε.Ε. 468      
Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως προ φόρων         -18,124.22           -8,883.14       για την AUDIT AE      
                            ΛΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
                            ΑΔΤ :ΑΖ 740810 ΑΡ.Ο.Ε.Ε 26425 τάξη Α