ΡΑΠΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2013
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.ΜΑΕ.27569/41/Β/92/1 ΕΔΡΑ:ΣΥΒΟΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ:124246799000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
           Ποσά κλειομένης χρήσης 2013          Ποσά προηγούμενης  χρήσης 2012   Ποσά κλειομ.   χρήσης 2013 Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις             Ι.Μετοχικό  κεφάλαιο    
1.Γηπεδα-Οικοπεδα 53839,23 0.00 53,839.23 53839,23 0.00 53839,23 1.Καταβλημένο 320,463.00 320,463.00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα 430,347.20 368426,36 61920,84 430347,20 356476,62 73,870.58 (8.964 Μετοχές των 35,75 € εκαστη)    
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις και      0     0 ΙΙΙ.Διαφορες αναπρ.Επιχορηγησεις Επενδ.    
λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 43,156.33 43156,23 0,10 43,156.33 42398,49 757,84 3.Επιχ.επεν.παγιου ενεργητικου 16.941,60 17285,66
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 82608,09 81878,50 729,59 82524,43 81794,75 729,68      
Σύνολο  ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ) 609950,85 493461,09 116489,76 609867,19 480669,86 129197,33      
              V.Αποτελέσματα εις νέο    
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις.             Υπόλοιπο ζημιων εις νέο 0.00 -18,927.82
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     278.80     278.80 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 27.05 0.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     116768,56     129476,13 Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων -126,132.39 -107,204.57
                -126,105.34 -126,132.39
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                  
ΙΙ.Απαιτήσεις             Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) 211,299.26 211,616.27
1.Πελάτες     14688,00     5488,00      
11.Χρεώστες διάφοροι      1384,91     2003,57      
      16072,91     7491,57 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
                   
              ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
IV.Διαθέσιμα             1.Προμηθευτές  63.50 389.31
1.Ταμείο     77815,41     79.416,40 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 631.85 684.49
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας     3142,13     163,12 11.Πιστωτές διάφοροι 1,804.40 3,857.15
      80957,54     79.579,52   2,499.75 4,930.95
                   
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)   97.030,45     87.071,09 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 2,499.75 4,930.95
                   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)     213.799,01     216,547.22      
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ             ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 213,799.01 216,547.22
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως      80.677,57     80.677,57 4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως  80677.57 80677.57
                   
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
      ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
           Ποσά κλειομένης χρήσης 2013          Ποσά προηγούμενης  χρήσης 2012   Ποσά κλειομ.              χρήσης 2013 Ποσά προηγ.                χρήσης 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως              Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως 2277.29 -18124.22
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)      12601.85     11542.72 Πλέον:Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης -126132.39 107204.57
Μείον Κόστος πωλήσεων      6778.05     11516.36      
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/κέρδη) εκμεταλλεύσεως      5,823.80     26.36      
Πλέον 1Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   11924.88 11924.88   5153.05 5153.05 Υπόλοιπο -123855.10 -125328.79
Σύνολο     17,748.68     5,179.41      
              Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 0.00 0.00
Μείον 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας    15,815.45 15,815.45   26,871.50 26871.50         2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος 2250.24 803.60
Μερικά αποτ/τα (/κέρδηζημία) εκμεταλλεύσεως     1,933.23     -21,692.09      
                   
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   0.00 0.00     0.80      
              Υπόλοιπο Εις Νέο(Ζημία) -126105.34 -126132.39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) εκματαλλεύσεως     1,933.23     -21,692.89   Ιωαννινα 30 Απριλίου2014  
                   
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα             ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα              Σ. ΡΑΠΤΗΣ   Γ. ΡΑΠΤΗ
Μείον :   344.06   0.00 3,621.31   ΑΔΤ-ΑΒ 542578   ΑΔΤ-ΑΕ769976
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0.00 0.00 344.06 52.64 52.64 3,566.67 ΟΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                                                               AUDIT ΑΕ                                                                                                                                                                             ΑΡ. Ο.Ε.Ε 468                                                                                                                                                                     για την AUTIT AE                                                                                                                                                                 ΛΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                                               ΑΔΤ: ΑΖ 740810 ΑΡ. Ο.Ε.Ε. 26425τάξη Α
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημία)     2,277.29     -18,124.22
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων    12,791.23     30,142.41  
μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες  στο λειτουργικο κόστος   12,791.23 0.00   30,142.41 0.00      
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως προ φόρων     2,277.29     -18,124.22